Časté otázky

Provozní řád a bezpečnostní pokyny JumpPark Letňany

Provozovna:

JumpPark Letňany

Adresa provozovny:

Veselská 699, Praha 18 Letňany, 199 00

Provozovatel:

JumpPark s. r. o.
IČO: 03479897
Sídlo Veselská 699, Praha 18 199 00
Zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 232382

Čl.I.
Obecné povinnosti

 • 1.Provozní řád a bezpečnostní pokyny JumpPark Letňany jsou závazné pro všechny návštěvníky parku.
 • 2.Každý návštěvník je povinen se před vstupem do prostoru trampolín a atrakcí seznámit s tímto provozním řádem a bezpečnostními pokyny. Vstupem do prostoru trampolín a atrakcí návštěvníci s tímto provozním řádem souhlasí a berou jej na vědomí.
 • 3.Všichni návštěvníci jsou povinni dbát pokynů personálu a zejména dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v prostorách všech atrakcí parku.
 • 4.Vstup do prostoru trampolín je možný jednotlivě nebo ve skupinách.
 • 5.Vstup jednotlivců do prostoru trampolín:
  • 5.1.vstup do hlavní části parku je zakázán dětem pod 110 cm – mohou skákat pouze v části parku Kids Jump, která je vyhrazena pouze pro takto malé děti do 110 cm.
  • 5.2.pro osoby ve věku do 12 let, je vstup možný pouze v doprovodu zákonného zástupce a jeho stálé přítomnosti v parku po celou dobu návštěvy.
 • 6.Vstup osob ve skupinách zahrnující osoby ve výšce od 110 cm, ale mladší 18 let je možný pouze s dozorem osoby starší 18 let (včetně), která nese za osoby mladší 18 let odpovědnost. 
 • 7.Návštěvník souhlasí, že se v případě pochybností podrobí orientační dechové zkoušce na zjištění alkoholu.
 • 8. Návštěvník souhlasí, že se v případě pochybností dobrovolně zváží.
 • 9.V celém areálu platí zákaz kouření.
 • 10.Návštěvník je oprávněn využít k uskladnění svých osobních věcí uzamykatelné skříňky. Provozovatel není odpovědný za škodu nebo odcizení věcí, která vznikne návštěvníkovi mimo uzamykatelné skříňky.
 • 11.Návštěvníci berou na vědomí a souhlasí s tím, že areál je monitorován kamerovým systémem zaznamenávající obraz i zvuk, a to z důvodu bezpečnosti, ochrany majetku a zdraví.

 

Čl.II.
Podmínky vstupu do prostoru trampolín a atrakcí

 • 1.Vstup do prostoru trampolín a atrakcí je z hygienických a bezpečnostních důvodů povolen pouze v protiskluzových ponožkách a ve sportovním oděvu, který nebude ohrožovat ostatní návštěvníky nebo poškozovat zařízení areálu. Zejména nesmí mít návštěvníci u sebe předměty, které ohrožují jejich zdraví a zdraví ostatních návštěvníků nebo by mohly poškodit trampolíny, atrakce a zařízení areálu, např. šály, řetízky, náramky, nože a jiné ostré předměty, žvýkačky, klíče, opasky, hodinky, náušnice, džíny s ostrými cvočky apod.
 • 2.Před vstupem do prostoru trampolín jsou návštěvníci povinni vyprázdnit kapsy tak, aby neobsahovaly žádné nebezpečné předměty (zejména jakékoliv ostré předměty, mobilní telefon, klíče atd.).
 • 3.Návštěvníkům je doporučeno vstupovat do prostoru trampolín bez brýlí, za jejich poškození provozovatel parku neodpovídá.
 • 4.Je zakázáno do prostoru trampolín
  • 4.1.vstupovat pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek,
  • 4.2.vnášet nápoje a jiné potraviny (nápoje si lze odložit na lavičkách před vstupem na trampolíny, jídlo si sníst v barové části parku u stolků)
  • 4.3.vstupovat se zvířetem.
 • 5.Každý návštěvník je povinen před vstupem do prostoru trampolín upozornit na veškerá zdravotní omezení, která by se mohla negativně projevit na zdravotním stavu při provozování sportovní činnosti.
 • 6.Vstup návštěvníka, který má respirační nebo infekční onemocnění je zakázán. Personál JumpPark Letňany si vyhrazuje právo nevpustit viditelně nemocné osoby do prostoru parku. 
 • 7. Vstup do parku je umožněn vždy v celou hodinu, po vyslechnutí bezpečnostních instrukcí od zaměstnanců parku a pouze v protiskluzových ponožkách a ve sportovním oblečení.

Čl.III.
Bezpečnostní pokyny chování v prostoru trampolín a atrakcí

 • 1.V prostoru trampolín jsou návštěvníci povinni dbát zvýšené opatrnosti a pozornosti při sportovních aktivitách, nepřeceňovat své síly.
 • 2.V prostoru parku je při sportovních činnostech zakázáno
  • 2.1.skákat na jedné noze, vždy skákejte na obou nohách naráz,
  • 2.2.odkládat jakékoliv předměty či oblečení na trampolíny,
  • 2.3.skákání dvojitých, trojitých salt či jakýchkoliv akrobatických prvků,
  • 2.4.sedat nebo lehat na trampolíny či dopadové plochy,
  • 2.5.přeskakovat na obsazenou trampolínu,
  • 2.6.jakékoliv zápasení s ostatními návštěvníky nebo jakákoliv jiná hrubost,
  • 2.7.strkání, běhání, nahánění se a závodění v celém parku (platí i mimo prostor atrakcí),
  • 2.8.klouzání se na svažující se stěně trampolíny,
  • 2.9.vstupovat pod trampolíny a do zázemí parku,
  • 2.10.chytání, šplhání a věšení se na jakékoliv vyvýšené žíněnky nebo sítě,
  • 2.11.skákat na bezpečnostní žíněnky, které zakrývají konstrukci trampolín a pružiny, skáče se vždy uprostřed trampolíny,
  • 2.12.skákání nebo věšení se na oplocení,
  • 2.13. skákání salt, nebo jiných rizikových skoků je možné pouze pod vedením trenéra,
  • 2.14. Ninja dráhy  
 • Jednu dráhu může využít pouze jedna osoba, nevyrážejte na dráhu, dokud není volná,
 • V prostoru dráhy si nelehejte ani nesedejte,
 • Nešplhejte na hliníkové rámy,
 • Nepokoušejte se o riskantní triky, dvojitá salta apd., překážky využívejte v mezích svých možností,
 • Na dráze se mezi sebou nestrkejte, nezápaste, neběhejte, nezávoďte.
 • 2.15. Monkey bar
 • Na atrakci může být vždy pouze jedna osoba,
 • Je zakázáno lézt na horní stranu opičí dráhy
 • Je zakázáno skákat z atrakce salta či jiné nebezpečné skoky
  • 2.16. Twist ladder
 • Na atrakci může být vždy pouze jedna osoba,
 • Je zakázáno skákat z atrakce salta či jiné nebezpečné skoky
 • Je zakázáno sedět na vyvýšenině u zvonku a skákání z ní do molitanu
  • 2.17. Foampit 
 • Po skoku do foampitu jej neprodleně opusťte,
 • Je zakázáno se ve Foampitu schovávat, v jámě se potápět, stavět z kostek hradby, či je vyhazovat z pěnové jámy,
 • Skákat do Foampitu je možné jen pokud v něm nikdo jiný není,
 • Nedělejte dvojitá salta nebo jiné nebezpečné skoky,
 • Neskákejte do jámy po hlavě, nebo rovně po nohou
 • Skok z vysoké platformy do kostek mohou využít osoby vážící do 80kg
 • Neskákejte do jámy, co neumíte
 • Snažte se, aby Vás ostatní skokani viděli
 • Předměty, které ztratíte v pěnové jámě, budou nalezeny až při její další plánované výměně.
  • 2.18. Zametač
 • Atrakce je určena maximálně pro 8 osob, minimální výška je 130 cm,
 • Vždy dopadejte na obě nohy, záda nebo hýždě, nikdy pod sebe při pádu nedávejte ruce,
 • Vstup na atrakci a její využívání je možné pouze pod dohledem personálu,
 • Je zakázáno vstupovat na zametač, zatímco se ramena otáčejí,
 • Je zakázáno zavěšovat se na ramena zametače,
 • Během hry je zakázáno před ramenem utíkat nebo přeskakovat z jedné trampolíny na druhou.
 • Personál je oprávněn osoby, které porušují pravidla, z atrakce i z celého parku vykázat. 
 • 3.Návštěvníci jsou povinni na trampolínách skákat v bezpečných vzdálenostech od sebe, aby nedošlo ke vzájemnému střetu a případnému úrazu. Při odpočinku na vyvýšeninách je nutné věnovat pozornost ostatním skákajícím. Skákání z plošin je možné pouze pokud na dané trampolíně nikdo neskáče. 
 • 4. Na jedné trampolíně může skákat pouze jedna osoba – platí i pro delší trampolínové pásy.
 • 5. Maximální hmotnost skákající osoby je 130 kg. 
 • 6.Při míčových hrách na trampolínách je nezbytné používat pouze míče poskytnuté provozovatelem, do míčů se nesmí kopat, nevybíjí se do hlavy a vrchní části těla, po zasažení míčem, opusťte prostor vybíjené. Neházejte míčem po osobách, které jsou už vybity, nebo po těch, kteří míč nečekají. 
 • 7.Návštěvníci nesmí, jakkoliv poškozovat trampolíny a jiná zařízení nacházející se v prostoru parku.
 • 8.Při pádu nesmí návštěvník dávat ruce dozadu / za sebe / pod sebe, ale musí je držet při těle a bradu tlačit k hrudníku. Doporučuje se při skákání mít zavřená ústa a stisknuté zuby, aby nedošlo k poranění jazyka.
 • 9.Pokud návštěvník pocítí jakoukoliv nevolnost nebo únavu je povinen přerušit sportovní aktivitu.
 • 10.Návštěvníci jsou povinni bezodkladně nahlásit personálu JumpPark Letňany:
  • 10.1.jakékoliv úrazy či jiné zdravotní komplikace své či jiného návštěvníka,
  • 10.2.jakékoliv poškození zařízení v prostoru trampolín, atrakcí a zázemí parku,
  • 10.3.závažné porušení tohoto provozního řádu a bezpečnostních pokynů.
 • 11.Návštěvník nebo příslušná odpovědná osoba návštěvníka (zákonný zástupce, dozor) bere na vědomí a souhlasí se zápisem úrazu, nehody a okolností se vznikem úrazu včetně svědků úrazu nebo nehody do knihy úrazů, kterou je provozovatel za tímto účelem povinen vést. Provozovatel prostřednictvím personálu JumpPark Letňany je povinen bezodkladně každý úraz nebo nehodu zapsat do knihy úrazů.

Čl.IV.
Dodržování řádu, odpovědnost

 • 1.Všichni návštěvníci jsou povinni dbát pokynů personálu JumpPark Letňany
 • 2.Každý návštěvník je povinen chovat se tak, aby předcházel vzniku úrazu nebo škody.
 • 3. Všichni návštěvníci byli před vstupem na sportoviště s bezpečnostními pokyny seznámeni a vstupem do sportoviště se je zavázali dodržovat.
 • 4.V případě jakéhokoliv nedodržování bezpečnostních pravidel, pokynů pracovníků parku, poškozování zařízení nacházejícího se v parku nebo jiného nevhodného chování návštěvníka, je personál JumpPark Letňany oprávněný kdykoliv vykázat návštěvníka z areálu. V takovém případě nemá návštěvník nárok na vrácení vstupného.
 • 5. Pokud je zákazník přistižen při využívání trampolín a atrakcí mimo rezervovaný a zaplacený čas, doplatí plné vstupné další hodiny bez možnosti jejího doskákání. 
 • 6.Provozovatel neodpovídá za případné úrazy nebo poškození způsobené vlastní nedbalostí, neopatrností, nezohledněním vlastního zdravotního stavu, svých možností a schopností nebo nedodržením tohoto provozního řádu a bezpečnostních pravidel.

Při nedodržení bezpečnostních pokynů hrozí nebezpečí vážného úrazu. Všichni návštěvníci byli před vstupem na sportoviště s bezpečnostními pokyny seznámeni a vstupem do sportoviště se je zavázali dodržovat. Při nedodržování bezpečnostních pravidel a ohrožování ostatních návštěvníků parku, má personál právo návštěvníka z parku vykázat, bez možnosti vrácení vstupného.

UVEDENÁ BEZPEČNOSTÍ PRAVIDLA JSEM SI PŘEČETL, SOUHLASÍM S NIMI A CHCI REZERVOVAT ČAS

Rezervace se vytvářejí v rezervačním systému na našich webových stránkách. Rezervace je povinná. Po úspěšném ukončení rezervace obdržíte potvrzující email.  Pokud přijdete bez rezervace, tak hrozí, že budeme mít plno a do areálu Vás nepustíme.

Najdete nás na adrese Veselská 699 Praha 18 Letňany. Dostanete se k nám pohodlně autem, MHD i pěšky. • Autem – je možné pohodlné parkování přímo v areálu na označeném parkovišti JumpParku, sledujte navigační značení. • MHD –ze stanice metra C Letňany je to k nám 5 minut jízdy autobusem na  zastávku "Avia Letňany", která je na znamení, čísla autobusů: 158, 195 a 201. Nacházíme se v areálu P3, šedá průmyslová hala s červeným pruhem u střechy. Budova, která je vidět přímo ze zastávky, je od ní vzdálena 250 m. 

Váhový limit pro vstup na trampolíny je maximálně 130 kg • pro skákání zvolte pohodlné sportovní oblečení, skákání v džínách není povoleno. V případě potřeby je možné u nás zapůjčit kraťasy • vstup do parku je možný pouze v prpotiskluzových ponožkách• nechte doma nebo v šatně šperky, hodinky, vše, co by mohlo způsobit zranění Vám nebo někomu jinému, případně poškodit naše trampolíny. Za cennosti odložené v šatnách neneseme odpovědnost. Na atrakci zametač je povolen vstup od 130 cm. 

Jde hlavně o Vaše pohodlí a bezpečnost. Vezměte si pohodlné a sportovně laděné oblečení. K dispozici jsou šatny na převlečení i sprchy. Můžete si přinést vlastní ručník. V případě potřeby Vám bude za poplatek zapůjčen i na recepci.

Ano. Pro zakoupení jídla a pití je k dispozici bar. V nabídce je k jídlu drobné občerstvení, zmrzliny a na pití domácí limonády, balené vody, káva, čaj.

Hned po příchodu se Vám budou věnovat kolegové z recepce,kteří vám poskytnou veškeré informace. Bezpečnostní pravidla si nastudujte na stránkách nebo přímo v areálu. Po převléknutí Vás personál pustí do světa trampolín, začíná se vždy v celou hodinu.

Navštívit nás může úplně každý, pro ty nejmenší děti do 110 cm máme vyhrazený prostor pouze pro ně. Vstup do hlavní části doporučujeme pro děti od 5ti let. Do věku 15 let je povinný doprovod dospělé osoby, děti od 12 do 15 let bez doprovodu musí mít podepsané prohlášení rodičů, že mohou park navštívit bez nich. 

Online je možná pouze rezervace místa. Vstup lze zakoupit pouze na místě. Platba je možná, hotově, platební kartou nebo stravenkami. Online na našich stránkách lze zakoupit pouze dárkové poukazy. 

V těchto případech nás co nejdříve informujte telefonicky nebo na email, abychom se mohli domluvit k Vaší spokojenosti, případně včas rezervaci zrušit a uvolnit místo pro jiné zájemce. Odkaz ke zrušení rezervace najdete v potvrzovacím mailu o rezervaci. 

Z důvodu, abyste nebyli ukrácení o svůj čas, který máte strávit na atrakcích, doporučujeme příchod aspoň 15 minut před začátkem. Budete se moci v klidu převléknout. V případě, že se jedná o domluvenou oslavu nebo firemní akci, doporučujeme příchod 30 minut před začátkem.

Skáče se vždy v hodinových intervalech, můžete zakoupit při vstupu dvě hodiny, nebo po doskákání první hodiny na recepci hodinu přikoupit. 

Ano. V šatnách je pro Vás připravený veškerý potřebný komfort. Takže i skřínky na zamykání.

Multisport kartu u nás na pobočce neakceptujeme. Můžete ji využít pouze na JumpParku Jarov. 

Neskákající doprovod pro sebe nemusí dělat rezervaci, neplatí vstupné. 

Děti můžete sledovat přímo u trampolín, nebo využít posezení u nás na baru. 

Nenašli jste otázku, napište nám.